Regulamin

Konkursy emitowane na antenie Radia Strefa FM Piotrków nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm.).

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursów jest Radio Pasmo Piotrków sp. z o.o. (właściciela Radia Strefa FM Piotrków) zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2

Miejsce realizacji

 1. Konkursy organizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Konkursy są emitowane na antenie stacji radiowej Organizatora

§ 3

Terminy Konkursów

 1. Czas trwania konkursu zostanie podany na antenie Radia Strefa FM Piotrków lub w odrębnym regulaminie dostępnym w siedzibie Organizatora.

 2. Informację dotyczącą czasu trwania konkursów ogłasza się na antenie Radia Strefa FM Piotrków.

§ 4

Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Strefa FM Piotrków poprzez sieć dwóch nadajników naziemnych usytuowanych w Piotrkowie oraz na Górze Kamieńsk oraz słuchający rozgłośni poprzez internet na www.strefa.fm.

 2. Uczestnicy konkursów zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.strefa.fm lub w siedzibie Organizatora w Piotrkowie przy ul. Jagiellońskiej 7.

 3. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani sponsorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 5

Uczestnictwo w Konkursach

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na: przesłaniu odpowiedzi lub pracy konkursowej poprzez: wysłanie SMS-a na numer podany przez prowadzącego dany konkurs na antenie Radia Strefa FM Piotrków, wysłanie wiadomości w formie elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, na adres e-mail podany przez prowadzącego dany konkurs na antenie Radia Strefa FM Piotrków, zatelefonowanie na numer podany przez prowadzącego dany konkurs na antenie rozgłośni i udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 2. Prowadzący ogłosi na antenie Radia Strefa FM Piotrków za pomocą którego z wymienionych w ust. 1 sposobów uczestnik może zgłosić swój udział w danym konkursie.

 3. Organizator zastrzega, iż nie stanowi zgłoszenia udziału w konkursie wysłanie SMS-a za pośrednictwem internetu.

 4. W przypadku korzystania przez Organizatora z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie prowadzący dany konkurs ogłosi na antenie Radia Strefa FM Piotrków wraz z numerem tej usługi cenę za jednostkę rozliczeniową usługi (np.: koszt jednego smsa oraz koszt jednej minuty połączenia telefonicznego) albo cenę za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie.

 5. Powyższe informacje prowadzący konkurs obowiązany jest podać słuchaczom w sposób przejrzysty i czytelny.

 6. O dotrzymaniu terminu konkursu decyduje data wpływu odpowiedzi lub pracy konkursowej do Organizatora.

§ 6

Nagrody

 1. Nagrody w konkursie określa Organizator. Prowadzący poinformuje słuchaczy poprzez stosowny komunikat antenowy, o tym co stanowi nagrody w danym konkursie.

 2. Informacja dotycząca przedmiotu nagrody może być również umieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.strefa.fm.

 3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika od udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.

 4. Wartość nagród od 5 zł do 2000 zł.

§ 7

Zasady przyznawania nagród

 

 1. O przyznaniu nagrody decyduje prowadzący konkurs. Od decyzji prowadzącego odwołanie nie przysługuje.

 2. Prowadzący konkurs wybiera zwycięzcę lub zwycięzców (w zależności od liczby nagród w danym konkursie), spośród osób które zgłosiły swój udział biorąc pod uwagę kryterium prawidłowości odpowiedzi lub kryterium określonego przez prowadzącego nie naruszające wymogów ustawy o grach hazardowych.

 3. W przypadku, gdy udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej o przyznaniu nagrody decyduje prowadzący lub jury konkursowe. Od decyzji prowadzącego konkurs lub jury konkursowego odwołanie nie przysługuje.

 4. Zwycięzców konkursów Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody w jeden z następujących sposobów:

  1. telefonując do zwycięzcy na antenie Radia Strefa FM Piotrków,

  2. wysyłając e-mail, w przypadku gdy zgłoszenie udziału w konkursie polegało na przesłaniu wiadomości elektronicznej,

  3. ogłaszając zwycięzcę na antenie Radio Strefa FM Piotrków,

  4. wysyłając informację w formie elektronicznej poprzez komunikator za pośrednictwem którego uczestnik dokonał zgłoszenia.

 5. Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi (poza anteną radiową) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania w przypadku odmowy podania danych osobowych zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 8

Odbiór nagród

 1. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem, w szczególności poprzez odbiór osobisty nagrody w siedzibie Organizatora, po pokwitowaniu odbioru przez zwycięzcę.

 2. W przypadku, gdy uzgodniono odbiór osobisty, a zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 14 dni traci prawo do nagrody, chyba że inny termin ustalono z Organizatorem.

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Szczegółowy sposób realizacji konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.

 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady konkursu określone w regulaminie.

 3. Uczestnicy konkursów przystępując do udziału i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji konkursów.

 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Radio Pasmo Piotrków sp. z o.o. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jagiellońska 7 lub e-mail: [email protected].

 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,


 1. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych konkursów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.strefa.fm

Konkursy emitowane na antenie Radio Strefa FM Piotrków Trybunalski oraz organizowane na portalu www.epiotrkow.pl nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm.).

§ 1

Organizator

Organizatorem Konkursów jest Radio Pasmo Sp. z o.o. mieszcząca się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jagiellońskiej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000171244, NIP 771-22-85-993, REGON 590611034, emitującą program pod nazwą „Radio Strefa FM Piotrków”, działającą na podstawie koncesji nr 047/K/2010-R z dnia 21 stycznia 2010 roku wydanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zwane w dalszej części "Organizatorem".

 

§ 2

Sponsor

Sponsorem konkursu jest Helios Spółka Akcyjna mająca swoją siedzibę w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 82/84, NIP: 7251482632, zwany dalej „Sponsorem”.

 

§ 3

Miejsce realizacji

1. Konkursy organizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkursy są emitowane na antenie stacji radiowej Organizatora.

 

§ 4

Terminy Konkursów

1. Konkurs na antenie Radia Strefa FM Piotrków trwa od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i jest emitowany w każdy czwartek w paśmie godzinowym 12.00-13.00.

2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora: www.strefa.fm.

 

§ 5

Cele Konkursów

Celem Konkursów jest aktywny udział słuchaczy Radia Strefa FM Piotrków w programie radiowym i zapoznanie się z ofertą Sponsora.

 

§ 6

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Strefa FM Piotrków, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Radia Strefa FM Piotrków poprzez Internet z terenu całego kraju.

2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego. 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest w siedzibie Organizatora lub na stronie www.strefa.fm.

4. W Konkursach nie mogą brać udział pracownicy Organizatora ani Sponsora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 7

Uczestnictwo w Konkursach

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na przesłaniu odpowiedzi konkursowej poprzez wysłanie SMS-a na numer podany przez prowadzącego Konkurs na antenie Radia Strefa FM lub wskazany komunikator elektroniczny.

2. Organizator zastrzega, iż nie stanowi zgłoszenia udziału w Konkursie wysłanie SMS-a za pośrednictwem Internetu.

3. W przypadku korzystania przez Organizatora z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie prowadzący dany Konkurs ogłosi na antenie Radia Strefa FM Piotrków wraz z numerem tej usługi cenę za jednostkę rozliczeniową usługi (np.: koszt jednego SMS-a).

4. Powyższe informacje prowadzący konkurs obowiązany jest podać słuchaczom w sposób przejrzysty i czytelny.

 

§ 8

Nagrody

1. Nagrody w Konkursie określa Organizator. Nagrodami są zaproszenia do kina Helios na wybrane seanse filmowe w określonym terminie wartości nie mniejszej niż 30 zł.

2. Nagrody wygrane w Konkursie laureaci odbierają w siedzibie Organizatora, chyba że Sponsor w danym Konkursie określi, iż nagrody są do odbioru przed seansem w jego siedzibie.

3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika od udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.

 

§ 9

Zasady przyznawania nagród

1. O przyznaniu nagrody decyduje prowadzący Konkurs. Od decyzji prowadzącego odwołanie nie przysługuje.

2. Prowadzący Konkurs wybiera Zwycięzcę lub Zwycięzców (w zależności od liczby nagród w danym Konkursie), spośród osób które zgłosiły swój udział w Konkursie oraz spełniły kryterium/warunek podany na początku Konkursu przez prowadzącego. Kryterium, od którego zależeć będzie wygrana każdorazowo będzie podawane przez prowadzącego Konkurs. Zwycięzcom może zostać np. osoba, która nadeśle jako pierwsza prawidłową odpowiedź na zadane przez prowadzącego pytanie lub wykona najlepiej zadanie np. napisze najciekawszą recenzję lub opinię. Od decyzji prowadzącego nie przysługuje odwołanie.

3. Zwycięzców Konkursów Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody w jeden z następujących sposobów:

a) wysyłając SMS-a z informacją o wygranej do zwycięzcy,

b) wysyłając e-mail, w przypadku gdy zgłoszenie udziału w Konkursie polegało na przesłaniu wiadomości elektronicznej,

c) ogłaszając Zwycięzcę na antenie Radia Strefa FM Piotrków lub na stronie internetowej Organizatora,

d) wysyłając informację w formie elektronicznej poprzez komunikator za pośrednictwem którego uczestnik dokonał zgłoszenia.

4. Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi (poza anteną radiową) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, w przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.

 

§ 10

Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenie uprawniające do odbioru biletów do kina Helios w Piotrkowie Trybunalskim na dowolny seans kinowy w dniach od poniedziałku do czwartku, nie zastrzeżony przez dystrybutora filmu. Termin ważności widnieje na zaproszeniu i oznacza ostatni dzień, w którym można zgłosić się do kasy kina i dokonać wymiany na bilety.

2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem, w szczególności poprzez odbiór osobisty nagrody w siedzibie Organizatora, po pokwitowaniu odbioru przez Zwycięzcę.

2. W przypadku, gdy uzgodniono odbiór osobisty, a zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 14 dni traci prawo do nagrody, chyba że inny termin ustalono z Organizatorem.

 

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.

3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.

4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Radio Pasmo Piotrków Sp. z o.o. mieszcząca się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jagiellońskiej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000171244, NIP 771-22-85-993, REGON 590611034, zwane dalej: Administratorem. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail: [email protected]

5. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.

7. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Radio Pasmo Piotrków Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski, ul. Jagiellońskiej 7.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje uczestnikom Konkursu prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) przenoszenia swoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: radio@strefa.fm i adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jagiellońska 7.

10. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych Konkursów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.strefa.fm.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.